Twitter Facebook Vimeo Flickr YouTube

สำนักงานทรัพย์สิน

บริษัทเคเจดี มอเตอร์เซอวิส2009 จำกัด
  ได้รับโอกาส จำหน่าย รถชมวิว แก่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

KJD Motor Service2009 .co,ltd 

เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจจำหน่าย และสั่งประกอบ รถชมวิว ที่มีมาตรฐานสากล
 เพียงท่านติดต่อหาเราและบอกความต้องการทางด้านรูปลักษณ์ และความต้องการ
ทางด้านการใช้งานรถชมวิว
 เราพร้อม มอบความต้องการเหล่านั้นกลับสู่ท่านด้วยผลงานที่มีคุณภาพ
 พร้อมการรับประกันความพอใจ จากพวกเรา
 ทางบริษัทหวังอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการต่างๆกับโครงการของท่านในโอกาสอัน ใกล้นี้
    Twitter Facebook Vimeo Flickr YouTube